Bật Mí 09 Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Nhâm Thân 1992 Chính Xác 2023

Bạn đang tìm hiểu tuổi hợp làm ăn cho tuổi Nhâm Thân 1992 ? thì tại bài viết này Baongoccakito sẽ bật mí 09 tuổi hợp làm ăn kinh doanh cho tuổi Nhâm Thân 1992 giúp gia chủ kích hoạt tài lộc, các bạn cùng tìm hiểu đó là những tuổi nào nhé!.

Tuổi Hợp Làm Ăn Cho Tuổi Nhâm Thân 1992

Thông tin về người sinh 1992

Năm sinh âm lịch: 1992

Xem mệnh ngũ hành: Kiếm phong Kim ( mệnh Kim )

Thiên can: Nhâm

Địa chi: Thân

Cung mệnh: Cấn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi Nhâm Thân 1992 hợp làm ăn kinh doanh bao gồm những tuổi sau:

  • Sinh năm 1991 – Tuổi Tân Mùi
  • Sinh năm 1996 – Tuổi Bính Tý
  • Sinh năm 1974 – Tuổi  Giáp Dần
  • Sinh năm 1992 – Tuổi  Nhâm Thân
  • Sinh năm 1984 – Tuổi  Giáp Tý
  • Sinh năm 2005 – Tuổi  Ất Dậu
  • Sinh năm 2020 -Tuổi Canh Tý
  • Sinh năm 1982 – Tuổi Nhâm Tuất
  • Sinh năm 1983 – Tuổi  Quý Hợi

tuoi-hop-lam-an-cho-tuoi-nham-than-1992

Xem thêm:

Tuổi Nhâm Thân SINH NĂM 1992 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi sinh năm 1991

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991 có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thổ => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có thiên can là Nhâm vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991 có thiên can Tân.

+)Theo bình địa thiên can có Nhâm Bình Hòa Tân => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Nhâm thuộc Thủy, Tân thuộc Kim mà Thủy Tương sinh Kim => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có địa chi là Thân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991 có địa chi Mùi.

+) Theo hợp khắc địa chi có Thân và Mùi Bình Hòa => 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Mùi thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Tân Mùi 1991 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Thân 1992 có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi

Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tý sinh năm 1996

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn,kinh doanh với tuổi Bính Tý có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có thiên can là Nhâm vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tý 1996 có thiên can Bính.

+) Theo bình địa thiên can có Nhâm Tương Xung Bính => Lục Hợp = 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Nhâm thuộc Thủy, Bính thuộc Hỏa mà Thủy Tương khắc Hỏa => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có địa chi là Thân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tý có địa chi Tý.

+) Theo hợp khắc địa chi có Thân và Tý Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Tý thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tý 1996 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tý 1996 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận :Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tý sinh năm 1996

tuoi-hop-lam-an-cho-tuoi-nham-than-1992

Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Dần sinh năm 1974

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Dần 1974 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có thiên can là Nhâm vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn , kinh doanh với tuổi Giáp Dần 1974 có thiên can Giáp.

+) Theo bình địa thiên can có Nhâm Bình Hòa Giáp => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Nhâm thuộc Thủy, Giáp thuộc Mộc mà Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 1 điểm

–  Theo địa chi

Nam nữ  tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có địa chi là Thân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Dần 1974 có địa chi Dần.

+) Theo hợp khắc địa chi có Thân và Dần Lục Hợp => 0 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Dần thuộc Mộc mà Kim Tương khắc Mộc => Lục Hợp = 0 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Dần 1974 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Dần 1974 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Dần sinh năm 1974

Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Thân 1992 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Bình Hòa Kim => Bình Hòa = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có thiên can là Nhâm vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Thân 1992 có thiên can Nhâm.

+) Theo bình địa thiên can có Nhâm Bình Hòa Nhâm => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Nhâm thuộc Thủy, Nhâm thuộc Thủy mà Thủy Bình Hòa Thủy => Bình Hòa = 0.5 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có địa chi là Thân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Thân 1992 có địa chi Thân.

+) Theo hợp khắc địa chi có Thân và Thân Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Thân thuộc Kim mà Kim Bình Hòa Kim => Bình Hòa = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Nhâm Thân 1992 có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thân 1992 có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992

Tuổi Nhâm Thân 1992 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tý sinh năm 1984

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Nhâm Thân 1992 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tý 1984 có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Bình Hòa Kim ==> Bình Hòa = 1 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Nhâm Thân 1992 có thiên can là Nhâm vì vậy chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tý 1984 có thiên can Giáp.

+) Theo bình địa thiên can có Nhâm Bình Hòa Giáp => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Nhâm thuộc Thủy, Giáp thuộc Mộc mà Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân 1992 có địa chi là Thân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tý 1984 có địa chi Tý.

+) Theo hợp khắc địa chi có Thân và Tý Lục Hợp => 1 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Tý thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có cung phi thuộc Thổ vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tý 1984 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Giáp Tý 1984 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Phục Vị Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Tý sinh năm 1984

tuoi-hop-lam-an-cho-tuoi-nham-than-1992

Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Dậu sinh năm 2005

– Ngũ hành bản mệnh

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có ngũ hành bản mệnh là Kim vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Dậu 2005 có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy => Tương Sinh = 2 điểm

– Theo thiên can

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có thiên can là Nhâm vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Dậu 2005 có thiên can Ất.

+) Theo bình địa thiên can có Nhâm Bình Hòa Ất => Bình Hòa = 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Nhâm thuộc Thủy, Ất thuộc Mộc mà Thủy Tương Sinh Mộc => Tương Sinh = 1 điểm

– Theo địa chi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có địa chi là Thân vì vậy nên chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Ất Dậu 2005 có địa chi Dậu.

+) Theo hợp khắc địa chi có Thân và Dậu Bình Hòa => 0.5 điểm

+) Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Dậu thuộc Kim mà Kim Bình Hòa Kim => Bình Hòa = 0.5 điểm

– Theo thiên mệnh cung phi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có cung phi thuộc Thổ vì vậy chọn kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Dậu 2005 có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

– Theo Ngũ Hành Cung Phi

Nam nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1990 có ngũ hành cung phi thuộc Cấn vì vậy nên chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Dậu 2005 có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

=> Kết luận : Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Dậu sinh năm 2005

Những tuổi đại kỵ tuổi Nhâm Thân 1992

Nếu làm ăn hay kết duyên hay làm ăn với những tuổi Ất Hợi, Bính Tý, Nhâm Ngọ, Đinh Hợi, Mậu Tý, Canh Ngọ và Giáp Tý thì bạn sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời.

Nếu gặp tuổi kỵ trong chuyện hôn nhân thì hãy âm thầm ăn ở với nhau, tránh tổ chức hôn nhân linh đình. Nếu gặp tuổi kỵ trong vấn đề làm ăn nên tránh hợp tác, giao dịch về vấn đề tiền bạc. Nếu gặp tuổi kỵ trong gia đình, thân tộc nên cúng sao giải hạn hàng năm.

Sau khi tìm hiểu xong bài viết trên bạn có thể tự trả lời cho câu hỏi tuổi hợp làm ăn cho tuổi Nhâm Thân 1992 rồi chứ? . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp ích được cho tất cả các bạn khi đang chọn tuổi làm ăn cho năm sinh của mình.

You may also like...